Посетете ни във Facebook
Посетете ни в Google +
Google+
Skype чат с оператор
тел.: +359 46 66 17 21
гр. Ямбол, ул. "Георги Дражев" 3-а-2
E-mail: valeross_holiday@abv.bg

При организирано туристическо пътуване

Вашата оценка
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ВАЛЕРОС ХОЛИДЕЙ” ЕООД – ЯМБОЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ
1.Записване за пътуване:
1.1. Записването е възможно по телефон, факс или Интернет, чрез туристически агенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за организирано пътуване и внасянето на депозит.
2.Визи.
2.1. За пътуването в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя, като му предоставя необходимите документи / резервация, ваучер, билети и др./ Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в Консулството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
2.2. Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното Консулство и не се гарантира от Туроператора.
3.Цени и плащане.
3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора.
3.2. Депозит. Ако не е уговорено друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписване на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.3. Окончателно плащане 10 календарни дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.4. Цените са калкулирани при курс „купува” евро/лева БНБ.
3.5. Увеличение на цената, което се счита за значително, когато е повече от 5% от пакетната цена, е възможно: при покачване цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на Договора.
4. Права и задължения на страните.
4.1.Туроператорът се задължава:
4.1.1. Да предоставя в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. Да осигури задължителна застраховка на Потребителя „Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/, което осигурява репатриране и болнично лечение.
4.1.3. По искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.
4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителя не извърши плащания в определените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът на извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ /касов бон или фактура/. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове, посочени в Раздел V, т. 2 от Договора за организирано пътуване, плащания до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и пътуването се счита за анулирано.
4.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл.42 от ЗТ със Застрахователно дружество “ЕВРОИНС” АД гр.София, бул. “Христофор Колумб” № 43 с полица № 3700001472.
4.4.Потребителят се задължава:
4.4.1. При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи, редовен задграничен паспорт, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.
4.4.2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да предостави нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител). Оригиналът на нотариалната декларация се предоставя в офиса на Туроператора или Турагента не по-късно от 5 работни дни преди пътуването. В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно попълнена декларация, Потребителят не е допуснат да премине границите на България Туроператорът не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойка на Потребителя за непроведеното пътуване.
4.4.3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.4.4. Да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен. В противен случай, всички произтичащи последици са за негова сметка и Туроператорът не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
4.4.5. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.
4.4.6. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.4.7.Групови пътувания, при които договор се сключва само с един организатор/представител се прилага задължително и изготвен списък с пълните данни на потребителите и техните подписи, удостоверяващи, че са запознати с общите условия по сключения договор.
4.5.Потребителят има право:
4.5.1. В срок до 20 работни дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
5.Отговорност на страните.
5.1. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия брой участници или ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства /военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и др./ В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.2. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
анулиране и прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;
отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;
недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.3. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки, ако причините се дължат на:
а) Потребителя, в т.ч. неявяване от негова страна на определеното за отпътуване място и време;
б) Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, вкл. стачка от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства. При тези случаи, Туроператорът си запазва правото на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойка за това;
г) случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение, напр. в цяла Европа музеите не работят в понеделник, като Туроператорът не може да избегне този ден от седмицата. Освен това, описанието и цените на допълнителните услуги имат информативен характер и Туроператорът не носи отговорност за тяхната промяна, както и за други услуги, които Потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител. При загубени лични документи от страна на потребителя, екскурзоводът/водачът може да съдейства, без да нарушава предвидената като време туристическа програма. При забравени вещи в хотела, направените разходи за телефон и др. са за сметка на потребителя.
5.4. Ако Туроператорът направи значителна промяна, посочена в т.3.5., той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че задължително посочените от него за контакт телефони са действителни и Туроператорът ще може бързо и неотменно да предаде уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително писмено споразумение съм Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператора му предлага друго пътуване на същата, по-ниска или по-висока цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложението, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойка или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7 дневен срок от датата на получаването на уведомлението за настъпилата промяна. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с други от същата или по-висока категория или класа, не се счита за значителна промяна в Договора.
5.5. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
а) до 30 календарни дни преди датата на пътуването – без неустойки;
б) от 29 до 20 календарни дни преди датата на пътуването - 50% от внесения депозит;
в) от 19 до 10 календарни дни преди датата на пътуването - 100% от внесения депозит;
г) от 9 до 5 календарни дни преди датата на пътуването - 75% от общата цена на организираното пътуване;
д) под 5 календарни дни преди датата на пътуването - 100% от общата цена на организираното пътуване.
6. Спорове и рекламации.
6.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от Потребителя на място пред доставчика на услугите и представител/екскурзовод на Туроператора или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. В случай, че заинтересованите страни не са удовлетворени, предявяването на рекламацията става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, Потребителят трябва да изиска от отговорно лице съставянето на протокол, върху който фигурира име, подпис и печат на отговорното лице. В срок от 3 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване, Потребителят трябва да представи лично в офиса на Туроператора/Турагента писмена рекламация, съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от договора, платежен документ /касов бон, фактура/.
6.2. В случай, че Потребителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Туроператора.
Забележка: Потребителят не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизираните власти на съответната страна, а не от Туроператора.
6.3. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея.
7. Допълнителни условия за пътувания в страната и чужбина.
7.1. В случай, че Потребителят заплаща на място хотелски резервации в избрания туристически обект, Туроператорът инкасира такса резервация в размер не по-голям от 50% от първата нощувка.
8. Ред за изменение и прекратяване на Договора.
8.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен Договорът.
8.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
8.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид.
8.4. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.